Here's something you should rightfully worship.

http://www.youtube.com/watch?v=SQSHg-SJXR8